Geestelijke oorlogvoering

door

Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van Uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.  Matteüs 24: 3,4

Jezus begon tot hen te zeggen: Ziet toe, dat niemand U verleide. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het, en zij zullen velen verleiden. Marcus 13: 5, 6

Zo lezen wij dat Jezus Zijn discipelen voortdurend waarschuwde, met de woorden ” ziet toe “, ( pas op, weest waakzaam, weest op uw hoede ) dat gij niet misleidt wordt.

En toch, wat zien wij vandaag, wat leert ons de tijd, dat miljoenen christenen misleidt zijn.

Laat mij U een voorbeeld geven: de leerstelling over de  geestelijke oorlogvoering in extreme vorm zijn hierdoor miljoenen mensen beroofd van hun geloof en hun geld in ruil voor voorspoed en genezing en alles wat je maar dromen kan.

Ik ga U iets heel ontnuchterend zeggen.
De duivel is nooit een tegenpartij voor God geweest, niet vandaag, niet vroeger en ook niet in de toekomst, God alleen is ” Almachtig “. Er is nooit een oorlog geweest en er zal nooit een oorlog zijn tussen God en de duivel. De duivel is op geen enkel moment een tegenpartij voor God. De duivel is niet de koning van de onderwereld en zal ook nooit regeren, niet in het dodenrijk noch in de hel. God is de Schepper, en de duivel is slechts een engel en is daarom een schepping. Satan kan zelfs niet worstelen of weerspannig zijn tegen God, zoals Jezus het zo toepasselijk zei: Zie Ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen, dus daarmee aangevende de snelheid waarmede hij uit de hemel werd gegooid.

God heeft de duivel ” beperkte toestemming gegeven” om de mensen die rebelleren en de waarheid verwerpen te misleiden en dat is alles. God heeft ons al laten weten dat de gehele wereld in den boze ligt, omdat hun werken ( daden ) boos zijn. Daarom haten zij het Licht en worden misleid door de leugen.

Jezus is de Weg en de Waarheid en het Leven, wie Jezus volgt zal NOOIT in de duisternis wandelen.

Jezus als overste van de koningen der aarde zei:
Mij is gegeven alle macht, en elke knie zal zich voor Mij buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus is HEER.