Verzoend met God

door

Hoe kunnen wij vandaag verzoend worden met God, en is er meer dan één manier.

Om op deze vragen te kunnen antwoorden willen we graag even terug in te tijd, een soort “feed Back” om alles in de huidige context te kunnen begrijpen.

Toen God in den beginne Adam en Eva schiep dan schiep Hij hen naar Zijn eigen beeld en gelijkenis.

De mens droeg het beeld van Zijn Schepper hij was zonder zonden en heilig in karakter, den aard naar zijn Vader.

De mens is een geest (want God is Geest) leeft in een lichaam en heeft een ziel die bestaat uit het denken, gevoelens en de wil.

God had tegen hen gezegd dat ze van de boom van kennis van goed en kwaad niet mochten eten want de dag dat je daarvan eet zul je zeker sterven, toen de test kwam besloten beide om niet te gehoorzamen en er toch van te eten en op die dag trad de dood in net zoals God het gezegd had. De mens stierf een geestelijke dood d.w.z. de relatie met God werd onherroepelijk verbroken. De mens had nu de morele kennis van goed en kwaad en God was niet langer hun Vader.

Lezen Johannes 8: 44. De mens leeft vanaf dan door de kracht van zijn ziel, het ging compleet fout en niet lang daarna werd de eerste broedermoord in de Bijbel op getekend.

Door sommigen wordt de erfzonde geleerd een woord dat je niet in de Bijbel tegen komt.

We lezen in Romeinen 5:12 Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan omdat allen gezondigd hebben;

Dus Paulus stelt hier dat de dood is door gegaan en niet de zonde. In de grondvertaling staat niet “omdat” maar “waarop”.

In vers 21 lezen we dat de zonde als koning heerste in de dood.

In Efeziërs 2: 1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid,

Nu begrijpen wij beter dat Jezus Christus door Golgotha de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht door het evangelie. Jezus overwon de dood en heeft de straf voor onze zonden op Zich genomen.

Daarom dat Jezus zei: Gij moet wederom geboren worden uit water en uit Geest. 

Zolang dit niet gebeurt kun je het Koninkrijk Gods niet binnen gaan en zelfs niet zien.

Wat gebeurt er tijdens het proces van de wedergeboorte, uw oude natuur heeft afgedaan je gaat van de dood naar het eeuwig leven in Christus, je wordt levend gemaakt voor God, je ontvangt een nieuwe natuur, een nieuw leven door de kracht van de heilige Geest.

Vanaf nu behoor je tot Gods familie je bent Zijn eigendom en gerechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus.

Dit is wat Jezus voor U heeft gedaan, het is nu aan U om dit nederig te aanvaarden of om af te wijzen.

Dit is wat de Schrift zegt: Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Johannes 3: 36

Dus als wij in de hemel willen komen dan is er maar één weg en dat is Jezus Christus, en ten tweede dan zullen ook wij wederom geboren moeten worden uit water en Geest.

En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.

Dood, waar is uw overwinning?

Dood, waar is uw prikkel?

De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet.

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

Toch geweldig, dat is pas hoop en zekerheid voor een vaste toekomst.

God roept iedereen op tot berouw en bekering van zijn zonden van welke cultuur U ook bent, indien iemand God aanroept in de Naam van Jezus Christus en zijn zonden belijdt, God is getrouw en Rechtvaardig om U te vergeven en dan zul je ervaren hoe goed God is je wordt verzoend voor eeuwig met God.