• Wij geloven in de Bijbel als het onfeilbare gezaghebbende Woord van God onder de inspiratie door de Heilige Geest gegeven als het levende Woord aan levende mensen om geleefd te worden.
  • Wij geloven dat God één is, en eeuwig bestaand  in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dat God vol van genade is en absoluut goed maar in de eerste plaats heilig en rechtvaardig.
  • Wij geloven in de godheid en de mensheid van Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria, Hij was de enige ooit op deze aarde zonder zonden, Hij deed grote wonderen en tekenen en in Zijn plaatsvervangde dood en opstanding waardoor Hij verzoening bracht door Zijn bloed, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart waar Hij nu zit aan de rechterhand van de Vader, aan Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.
  • Wij geloven zoals de Schrift zegt dat alle mensen zondaars zijn en dat we vergeving van zonden nodig hebben en alleen door Jezus Christus met God verzoend te kunnen worden. Omdat Jezus de enige middelaar is door God aangewezen.
  • Wij geloven dat elk mens moet wederom geboren worden en dat dit een werk van de Heilge Geest is in antwoord op berouw en bekering.
  • Wij geloven dat de waarde van elke wedergeboorte afgemeten wordt door het leven dat er op volgt.
  • Wij geloven dat God de mens door Jezus Christus verlost van de straf van zijn zonden dat God ons verlost van de macht van de zonden en van het verderf van de zonde.
  • Wij geloven in vergeving van zonden  en in heiliging totdat Jezus wederkomt als de Koning der Koningen om te regeren over de ganser aarde.Wij geloven in de geestelijke éénheid van gelovigen in onze Here Jezus Christus, met gelijkheid tussen rassen, geslacht en klassenverschillen.Wij geloven in de huidige bediening van de Heilige Geest, door wiens inwoning de christen in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden. En dat door Zijn gaven de kerk kracht ontvangt om dingen te doen die boven het menselijk verstand of begrip gaat.Wij geloven in de opstanding van zowel de geredden als de verlorenen, de geredden tot de opstanding van het eeuwig leven en de verlorenen tot de opstanding van de eeuwige dood.Wij geloven dat het menselijk leven begint bij de conceptie, en dat het beëindigen van het leven van een baby in de baarmoeder van zijn of haar moeder een moord is, die volgens de Bijbel door God verboden is. De enige mogelijke rechtvaardiging voor een abortus is het zeldzame geval dat dit nodig is om het leven van een moeder te redden . We geloven ook dat vergeving beschikbaar is voor elke zonde, inclusief moord, door berouw en geloof in Jezus Christus.
  • Wij geloven volgens Gods Woord , de Bijbel, dat God de mensheid tot sexuele reinheid roept, en dat seksuele lust, ontucht, overspel, homoseksualiteit, pedofilie, incest en bestialiteiten door God verboden is. Wij geloven dat het huwelijksverbond levenslang is en dat het tussen twee mensen van het andere geslacht is, een biologisch geboren man en een biologisch geboren vrouw.
    Wij geloven ook dat God genadig is, en dat Hij bereid en bij machte is om iemand te verlossen van elke seksuele zonde als zij zich bekeren en in de Here Jezus Chrisus geloven.