Vandaag zijn er zoveel mensen die zeggen christen te zijn

en die een levensstijl leven die in niets verschild met de goddelozen.

Hoe is het zover kunnen komen en wat is de oorzaak van dit alles.

Als u in een tweestrijd zit lees dan dit artikel eens rustig door.

Wanneer we kijken naar de predikingen van mensen zoals Spurgeon, Wesley, Moody, Finney,Whitefield, Luther enz…mensen die door God gebruikt werden dan zien we dat zij een principe hanteerden die al lang niet meer van toepassing is.

Ik heb geleerd dat één van de grootste tragedies die tegen de mens begaan is, is door hun te zeggen dat God liefde is.
Dat God iedereen liefheeft en dat Hij daarom ook U de individuele ongelovige onvoorwaardelijk liefheeft.

We hebben van het gezegde “ God is liefde “ de primaire boodschap gemaakt en die verkondigd in een zondige en goddeloze wereld.
Het goede nieuws is dan dat God van je houdt, dat Hij wil dat jij dat weet en dat je die liefde aanvaardt.

Het is echter een onomstotelijk feit dat dit nooit door de vroege kerk noch door de apostelen noch door Jezus zelf ooit openlijk is verkondigd.

Als wij kijken naar het boek Handelingen wat de blauwdruk is voor wereld evangelisatie dan vinden we daar nergens een openbare preek in over “ God is liefde “. De mensen begrijpen niet wat je tegen hen zegt ze kunnen het niet ontvangen.

Ik ga een voorbeeld geven: stel er komt iemand tot U en zegt, vriend er is iemand die zoveel van u houdt dat hij die 10.000 euro boete voor uw verkeersovertreding betaald heeft. Hoe zou jij hierop reageren.

U zal waarschijnlijk zeggen waar hebt U het over ik heb helemaal geen wetsovertreding begaan ik ben mij nergens bewust van en u zou ook beledigd kunnen zijn omdat er geïnsinueerd wordt dat je een wetsovertreding hebt begaan.

Zie je dit is hetzelfde als je tegen een verstokte zondaar zegt he! Jezus stierf voor uw zonden aan het kruis of he! Jezus houdt van U.
Daarom staat er dat de prediking van het kruis voor een zondaar tot ergernis is.

Wat moet er eerst gebeuren

Laten we eens kijken wat God zegt in Romeinen 3: 10 – 20. De hele wereld (dus alle mensen) zijn strafwaardig voor God.
Er is niemand rechtvaardig, niemand verstandig, niemand die God ernstig zoekt. Er is niemand die doet wat goed is zelfs niet één.
Wij hebben Gods wet overtreden en zijn daarom schuldig.

En God zegt: het is de mens gegeven éénmaal te sterven en daarna het oordeel. We zullen allemaal zonder uitzondering verantwoording moeten afleggen tegenover een rechtvaardig en heilige God. Dit is toch een heel andere boodschap.

God heeft Zijn wet in ons hart geschreven en ons geweten getuigt hiervan, gij zult niet liegen, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, eer uw vader en uw moeder, gij zult niet moorden, gij zult niet begeren, gij zult de naam van de Here uw God niet ijdel gebruiken ( vloeken ) enz…

Wanneer u één van Gods wetten overtreden hebt bent U schuldig voor God. De wet laat Uw zonden zien.

In Romeinen 7:7 lezen we dat Paulus zegt, ik had de zonde niet leren kennen dan door de wet.

Hoe zouden we ons kunnen bekeren als we niet weten wat zonde is. Hoe kan er genezing, verlossing, redding gepredikt worden als je niet eerst de toestand van iemand definieert. Waarom zou iemand gered willen worden en van wat.

Jezus maakte een statement en zei voor wie Zijn genade is. Ik ben gekomen voor de nederigen en de verbrokenen van hart.
Maar de hoogmoedige, arrogante zelf rechtvaardige mensen die wederstaat Hij. Lees Lucas 10:25 – 28.

De reden waarom er zoveel schijn christenen zijn is omdat ze nooit het Evangelie gehoord hebben zoals dit zou moeten, ze hebben zich nooit met berouw en bekering tot God gekeerd er is geen droefheid naar Gods wil geen breken met de ongerechtigheid geen belijdenis van zonden geen nederigheid. Dus ben je nooit wederom geboren en leef je onder de wet daarom is het ook onmogelijk om een discipel van Jezus te zijn. Dat is de tragedie van de prediking van een verkeerd evangelie.

U bent nooit op uw knieën gevallen voor de Almachtige God en uitgeroepen oh God “ ik heb tegen U gezondigd “ wees mij a.u.b genadig ik ben een zondaar. Er is geen dankbaarheid omdat je nooit de vergeving van zonden hebt ervaren en de liefde van God daarna.

Dus vandaag is het nodig dat je uw motivatie om een discipel van Jezus te zijn onderzoekt en bedenk dat God de hoogmoedigen wederstaat maar de nederigen geeft Hij Zijn genade.