De eerste keer dat we horen over ‘vrucht voortbrengen’ is bij de prediking van Johannes. Toen hij de mensen opriep “bereidt de weg des Heren, maakt recht Zijn paden” Toen liepen er heel veel mensen naar de rivier de Jordaan en lieten zich door Johannes dopen onder “belijdenis van hun zonden”. Maar toen de toenmalige wet en schrift geleerden zich wilden laten dopen zonder hun zonden te belijden (zij geloofden dat ze gerechtvaardigd waren door de wet en geen bekering nodig hadden) riep Johannes naar hun: 

Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te ontgaan?
Breng dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt.

Een beetje verder lezen we dan:

“elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.”

De oproep van Johannes was een boodschap van “bekering”. Een bekering die uitgedrukt werd in daden van berouw. 
Een berouw dat eerst wordt uitgewerkt in gedachten, daarna in woorden en daden.
 De vrucht hiervan is, dat je anders gaat denken anders gaat praten en anders gaat handelen.
 Te veel mensen in de kerken denken dat een algemene belijdenis hen ontslaat van hun persoonlijke verantwoording tegenover wie ze kwaad hebben gedaan.

De vrucht van berouw
is het rechtzetten van zonden tegenover je naaste.

In Johannes 15 zegt Jezus: als gij in Mij blijft… Wat betekent dit “in Hem blijven” ?
We blijven in Hem als we leven in overeenstemming met Zijn woord.

Het is duidelijk dat in Jezus blijven wil zeggen, in Zijn woord blijven, Dit kan enkel wanneer Zijn woord in mijn hart, als in mijn verstand en gedachten is. Dus vrucht voortbrengen is het resultaat van uw/mijn gehoorzaamheid aan Gods woord, de Bijbel.

We kunnen lezen dat Zowel Johannes als Jezus zeiden: De boom die geen goede vruchten voortbrengt wordt omgehakt. En “de rank die geen vrucht voortbrengt wordt door God zelf eraf gesneden en in het vuur geworpen”. Beiden spreken over het uiteindelijke individueel oordeel. Dit zou iedereen moeten wakker schudden, want dit is tot de gelovigen gezegd!

De heilige Geest
Geen enkele wilskracht noch goede werken kan deze vrucht voortbrengen. Dit kan enkel door de inwoning van de heilige Geest. Echte gelovigen zijn mensen die van binnen uit veranderd zijn. Zij die – zoals Jezus zegt – geboren zijn uit de heilige Geest. Het is immers onmogelijk dat de heilige Geest in je komt en dat je dezelfde mens blijft, noch van karakter noch van attitude.

Er komt een dag waar wij allemaal zullen worden  geoordeeld overeenkomstig onze daden. Waarom ? Wel, onze daden zijn onze vruchten en die vertellen wat in ons hart is. Geloof resulteert altijd in onze daden en ons gedrag.

De vrucht is niet in de eerste plaats het doen van wonderen en het uitdrijven van boze geesten, maar van heiliging en gehoorzaamheid aan de wil van de Here Jezus Christus.

Vele werken maar één vrucht 
Het volgende waar de Bijbel over spreekt in Galaten 5, is het verschil van de oude mens met zijn karakter, wat de werken van het vlees wordt genoemd, die lijnrecht tegenover de vrucht van de Geest staan. “Want” staat er, “wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees (dus zijn oud karakter) met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd“.
Je ziet er zijn vele werken van het vlees, maar er is maar één vrucht van de Geest. Eén vrucht die negen smaken heeft die samen opgroeien tot volwassenheid en die je nooit uit jezelf kunt voortbrengen.

 

“De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet”.