Misschien hebt U ook verhalen gehoord, of beleefd u dit op dit moment ook, van mensen die zeiden, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven, ik heb Jezus aangenomen, ik heb toen een keuze gemaakt en dat was plezant ik had zoveel blijdschap in mijn hart en ik vertelde iedereen over Jezus maar later ben ik teruggevallen en ben terug in mijn oude gewoonten gegaan van drugs gebruik, liegen, stelen, seksuele zonden, begeerten en andere dingen waar ik liever niet over spreek.

Daardoor ga je jezelf afvragen hoe komt dat, wat is er gebeurd want dit verhaal is geen uitzondering.

Bent U klaar voor een moment van zelfonderzoek

Heel veel mensen hebben nooit de fundamentele woorden van Jezus gehoord

U moet wederom geboren worden “ dit is cruciaal. Jezus de Herder en Hoeder van onze zielen , de Zoon des mensen zegt tegen ons “ U moet wederom geboren worden “ anders  kun je het Koninkrijk Gods niet binnengaan en niet alleen dat, maar je zult het zelfs niet zien.

Luister dit heeft niets te maken met “ Jezus ontvangen “ of  “ Jezus aanvaarden “.

Er moet dus iets radicaal gebeuren. Waarom, de Bijbel leert ons dat wij dood zijn door onze overtredingen en zonden.
Wij zijn door onze zonden van nature vijanden van God en daarom werkt de geest der ongehoorzaamheid in ons. Efeziërs hfst.2 vers 1 – 3

Onze natuur is boosaardig en wij kunnen deze niet veranderen ook niet door  “ berouw of bekering of geloof of goede daden “

Jezus zegt: U moet wederom geboren worden.

Je kunt alleen wederom geboren worden door de kracht Gods dus door de Heilige Geest.
En dat is een proces het woord is een omschrijving en niet een op zichzelf staande gebeurtenis er is dus een manier waarop je tot God komt.

Je oude zondige natuur wordt verwijderd en je ontvangt Gods heilige natuur.

Je bent niet langer geestelijk dood noch een kind van de duivel, maar je wordt geestelijk uit God geboren met een nieuwe en heilige natuur en God is je Vader geworden.

Nadat je wederom geboren bent behoor je  tot Gods familie, je bent verzoend met God, door Jezus Christus.

Kan je nu zien dat zolang je niet “ wederom geboren “ bent je blijft putten uit je oude zondige natuur en je niet anders kunt dan zondigen.
Je kunt God niet dienen noch gehoorzamen vanuit je zondige natuur. Je zult altijd naar je oude zondige gewoonten verlangen.

Daarom dat Jezus zei: U moet wederom geboren worden. Maar bedenk dit is een proces.

Dit is wat er gebeurd: God echter, Die rijk is aan erbarming, heeft, om Zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt in Christus Jezus.

Dit is de juiste start om het nieuwe leven te beginnen in Christus Jezus onze Heiland.