DOE DE TEST


1
God is heilig en rechtvaardig

Gods troon is gebaseerd op twee fundamenten – de ene is Gerechtigheid en de andere is  Rechtvaardigheid.

Genade en Waarheid lopen voor U als Uw dienaars. LB ( Psalm 89:15 )

In het burgerlijk recht moet een goede rechter misdaad straffen.
Als hij blind oogt voor onrecht, dan is hij corrupt en moet hij zelf worden gestraft.

De Bijbel zegt ons dat Gods toorn zich openbaart over alle goddeloosheid en alle ongerechtigheid van mensen.

In Romeinen 10: 3, 20 lezen we dat God zegt: niemand is rechtvaardig zelf niet één, er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt.

De gehele wereld is strafwaardig d.w.z. alle mensen, iedereen zonder uitzondering.

Door de generaties heen is gepredikt dat God alleen liefde is.

Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Als God een oogje dichtknijpt voor moordenaars, dan is Hij van natuur corrupt.

Het is logisch dat als Hij goed en rechtvaardig is, hij boos moet zijn op degenen die het leven van anderen hebben genomen, en hij moordenaars, dieven, verkrachters, enz… moet straffen.
Dit is de leer van de Bijbel – God zal elke daad elk woord en elk gedachte oordelen.
Inclusief elk geheim ding, of het nu goed of kwaad is.

2. ZIJN WOORD ZEGT ” Het loon dat de zonde geeft is de dood 

“Zonde is overtreding van de wet.” (1 Johannes 3: 4)

Laten we eens kort kijken naar de Tien Geboden (Exodus 20)

Gods morele standaard voor het leven.

U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben

Je zult jezelf geen gesneden beeld maken…en u voor hen buigen…

Je zult Gods naam niet ijdel gebruiken

Denk aan de sabbat, om deze heilig te houden

Eer je vader en moeder

Je zult niet moorden

U zult geen overspel plegen

Je zult niet stelen

Je zult niet liegen

Je zult niet begeren.

De wet is ons gegeven als een spiegel het laat je zien hoe vuil je aan de binnenkant bent.
Je hebt Gods wet overtreden en daarom schuldig voor God.
De wet laat je dit zien maar het kan nooit je hart veranderen, onmogelijk. De wet laat ons zien dat we een verlosser nodig hebben. God zei voordat Hij de morele wet gaf: Ik ben de Here uw God die U uit de slavernij van Egypte verlost heeft. Daar is altijd eerst verlossing voor gerechtigheid en dan volgt aanbidding. Je kunt God niet aanbidden als je niet eerst verlost bent.
Je kunt God niet aanbidden als je niet eerst gerechtvaardigd bent. Jezus bracht de morele wet zelf op een hoger niveau Matteüs 5: 27, 28 wij kunnen deze niet houden, de enige manier is dat ons hart moet veranderen en alleen God is bij machte omdat te doen.

Daarom zei Jezus: Gij moet wederom geboren worden.

Voordat we zeggen dat we de geboden gehoorzamen, dan zou jij iemand moeten zijn als – je zou altijd van God houden met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht, en met heel je verstand en uw naaste lief hebben zoals jezelf. Je hebt nooit een god gemaakt die bij jezelf past (noch met uw handen, noch in uw gedachten).

Je hebt altijd Gods naam eerbied gegeven, de sabbat heilig gehouden, uw ouders impliciet geëerd en nooit één keer ‘boos op uw broer zonder reden’ geweest.
U hebt nooit iemand gehaat, je hebt nooit gelogen, er is geen boosheid in je hart, u hebt nooit porno gezien en lust in uw hart gehad of ongeoorloofde seks gehad .
U heeft nog nooit een paperclip of balpen gestolen, of zoveel als een “witte” leugen verteld, en niet één keer iets gewenst dat van iemand anders is.
U bent altijd ‘ rein van hart ‘ geweest, perfect in gedachte, woord en daad.

De waarheid is dat niemand zo kan zijn. We hebben allemaal vele malen ‘gezondigd’ en daarom hebben we Gods toorn over ons leven.

God zegt: het is de mens gegeven te sterven en daarna het oordeel, dus elk mens zal geoordeeld worden. Denk hier eens over na – als Hij al onze gedachten, woorden en daden heeft gezien en  kent en als Hij al onze zonden als bewijs van onze schuld op de dag des oordeel naar buiten zal brengen, zullen we allemaal schuldig worden bevonden. Ons geweten heeft ons goed van kwaad laten zien; we zullen zonder excuus zijn. God zal ons gerechtigheid geven en de hel zal de plaats zijn van onze eeuwige straf.
“Want er is niets bedekt dat niet zal worden onthuld, noch verborgen dat niet geopenbaard zal worden.”

3 GOD IS RIJK AAN GENADE voor DIE HEM aanROEPT

“We hebben allemaal Gods wet meerdere keren overtreden, omdat we allen zondaars zijn maar God bied ons de enige en unieke mogelijk aan tot verzoening met Hem. Hij kwam naar deze aarde in de persoon van Jezus Christus en betaalde met zijn leven en zijn bloed voor de straf van onze zonden.

God roept vandaag iedereen op om tot berouw en bekering te komen omdat het Zijn wil is dat niemand verloren gaat.

Hoe doen we dat? de eerste stap is dat we onze huidige staat zien eerlijk zijn met jezelf, vervolgens dat wij God aanroepen en erkennen dat we Hem nodig hebben dat we Jezus herkennen als onze enige verlosser en dan belijden we onze zonden tegenover God.

En de Bijbel zegt: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

4 GOD BIEDT HET EEUWIGE LEVEN aan DOOR JEZUS CHRISTUS

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg U, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.(Johannes 5:24)

Het grootste mysterie van het leven, de dood, werd vernietigd door Degene die zei: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven .
Als je bidt, zal God je horen en je gebeden beantwoorden (1 Joh. 5:15).

Geloof in God en in de Here Jezus Christus laat U dopen en gij zult de gave van de heilige Geest ontvangen.