http://www.bijbelinternet.be/wp-content/uploads/2018/11/DSC00024.jpg

Tijd voor verandering

Iedereen kan een persoonlijke relatie aangaan met God, er is één manier waarop dit mogelijk is.

Jezus zei dat wij ” wederom geboren ” moeten worden. Hoe gebeurt dat.

Bekering stap 1…

Door heel de Bijbel heen roept God ons op om tot berouw en bekering te komen en te handelen dienovereenkomstig.

De eerste stap wordt door God zelf gezet, we lezen in Handelingen 17 vers 30: God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden (dus vandaag) aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Dit moet een enorme impact hebben “God roept tot ons” en Hij verwacht van U ook een antwoord.

Lees Handelingen 3 vers 19: Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden.

Dus berouw en bekering hebben tegenover God, is onze allereerste stap.
Berouw in Bijbelse zin betekent dat we gaan beseffen in welke staat wij ons bevinden en wat we God door onze levensstijl aandoen. Zonder echt berouw, kan zelfs geloof in Jezus en doop in water geen vergeving teweegbrengen.

In Romeinen 1 vers 18 lezen we dat de toorn van God zich van de hemel opbaart over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen…

Het stoppen met zondigen en het belijden van al onze zonden is een absolute noodzaak.
Als we daar aan voorbij gaan, kunnen we geen verzoening hebben met God.

Dit zegt God in I Johannes 1 vers 9: Indien wij onze zonden belijden,
Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven.

Geloof stap 2…

Jezus zei in Marcus 1 vers 15: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen.
Bekeert u en gelooft het evangelie. Geloof dat niet komt uit bekering is namaakgeloof.
Je kunt in heel het nieuwe Testament geen enkele belofte van God vinden, die geloof loskoppelt van bekering.
Een ander woord voor geloof, dat dichter ligt bij de grondvertaling, is vertrouwen. Vertrouw op God met heel uw hart.

In Johannes hoofdstuk 7 zegt Jezus, wie in Mij gelooft (vertrouwt) gelijk de Schrift zegt.
Dit is ons allerbelangrijkste fundament, geloven (vertrouwen) in God.

Doop in water stap 3…

Jezus is ons voorbeeld en zei: “Volg Mij …” In Matteüs hoofdstuk 3 lezen we dat Jezus zich liet dopen (onderdompelen) in water.
In Handelingen hoofdstuk 2 lezen we als antwoord op de vraag van de mensen, “wat moeten wij doen?”: Bekeert u en ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus.
Zij dan die Zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

In Romeinen hoofdstuk 6 lezen we dat het onderdompelen in water een zeer krachtige betekenis krijgt.
We lezen in vers 3 en 4: of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn.
Overeenkomstig de Schrift gaat men naar zijn eigen begrafenis.
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus het oude leven wordt begraven en onze zonden worden afgewassen bij de onderdompeling en daarna ontvangen we een heel nieuw leven.
De doop in water laat de definitieve breuk met de zonde zien.
Een zondaar wordt begraven en een heilige staat op uit het water.

Daarom de krachtige oproep van: “Bekeert u en laat u dopen …”

Doop met de Heilige Geest stap 4…

Johannes zei: Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik;
ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met heilige Geest en vuur.

Dit gebeurde er met Jezus, ons voorbeeld om te volgen. Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water.
En zie, de hemelen opende zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen.

Maar Hij die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd:
Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met de heilige Geest doopt.
En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is. (Jezus is de doper met de heilige Geest).

Na Zijn opstanding belooft onze Heiland de doop met de heilige Geest aan eenieder die zich bekeert tot God en zich laat dopen in water.

Vanaf Handelingen zien wij de heilige Geest steeds meer werken met grote wonderen en tekenen om het evangelie van het Koninkrijk Gods te bevestigen.
De gave van de heilige Geest werd zichtbaar en hoorbaar ontvangen.

De hele wedergeboorte is het werk van de Heilige Geest en nadat we gereinigd zijn van onze zonden en gedoopt in water moeten we vervuld worden met heilige Geest.

Als antwoord op berouw, bekering en de waterdoop, doopt Jezus ons in heilige Geest.

De Heilige Geest zal ons heiligen en helpen ons karakter te veranderen.

Wij zijn Gods eigendom en het onderpand die God ons wil geven is de heilige Geest.

Dus de doop in heilige Geest is voor ieder die erom vraagt en van uiterst belang om een heilig leven te kunnen leven.

© Copyright - 2017 | Bijbelinternet