http://www.bijbelinternet.be/wp-content/uploads/2018/11/DSC00025.jpg

Het Evangelie

God is absoluut goed, heilig en rechtvaardig en het is Zijn uitdrukkelijke wil dat het ons goed gaat naar geest, ziel en lichaam.

Het was Zijn verlangen dat onze levens zouden bruisen van Zijn goedheid, Zijn vrede, Zijn liefde, Zijn kracht als een machtige stromende rivier.

Maar net als hierboven deze bergstroming is opgedroogd en zit vol met rotsblokken en stenen er is geen leven meer in.
Zo zijn vele levens vandaag, er is geen hoop, geen liefde, geen vrede, geen blijdschap en geen relatie met God.

De afwezigheid van God in ons leven en in onze maatschappij drukt uit wat in ons hart is en daarom leven we in grote diepe duisternis die met veel moeite, pijn, leed en verdriet gepaard gaat.  Het is de prins des duisternis ( de Satan ) gelukt om de mens te scheiden van God, dat is de echtte reden van onze huidige situatie.

Is er een radicale manier om uit deze ellendige levensstijl te geraken……
ABSOLUUT….zolang God leeft is er hoop.

Luister, juist zoals deze rotsblokken in die rivier die onze zonden vertegenwoordigen moeten wij deze opruimen zodat Gods genade en vergeving in ons hart kan stromen.
God zond Zijn Zoon Jezus Christus als onze Redder, de Enige die ons kan verlossen van onze zonden en uit de duisternis.

Maar dit gebeurt niet automatisch, je moet er om vragen.

Het Evangelie Gods is Gods reddingsactie om ons een volkomen nieuw leven aan te bieden.

Vergeving van onze zonden, bevrijding van duistere machten, genezing, hoop, vreugde, liefde en een relatie met uw hemelse Vader en zoveel meer…

God is goed voor iedereen die nederig tot Hem komt.

Als U meer wilt weten kan U ons altijd contacteren.

De Bijbel Gods geschreven woord 

Het vertrouwen in de Bijbel moet hersteld worden.
De Bijbel is altijd al het mikpunt geweest van alle agressie en vandaag meer dan ooit in vele landen een verboden boek. Maar het is niet gelukt om de Bijbel te vernietigen, daarom werd er een andere methode toegepast. De geloofwaardigheid van de Bijbel wordt aangevallen. Zeer veel geleerden, theologen en professoren hebben hun leven hier aan besteed.

Wanneer je misleid bent, ben je niet meer functioneel!
Je mist het doel van God en de kracht van het kruis in uw leven. Jezus zei: hij die Mijn woord hoort en doet, en ernaar handelt, die is verstandig. Want die mens bouwt zijn leven op de Rots. Er is niets in het universum dat zo krachtig en zo reëel is dan Gods woord. De Bijbel is Gods woord. Jezus is Gods persoonlijk woord.

Jezus is het levend geworden Woord. Als we een relatie met Jezus willen hebben, zullen we een juiste relatie met de Bijbel moeten hebben. Jezus zei in Johannes 8: als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Gods Woord kennen en het tot uw eigendom maken door er naar te handelen is van levensbelang.

In II Timoteüs 3 vers 16 staat letterlijk, elk Schriftwoord is “God – geademd”. De nadruk ligt hier op de Schrift als een product van God zelf.
Adem en Geest heeft hetzelfde Griekse woord, Ruach. Dus d.w.z. dat de autoriteit in de gehele Bijbel de Heilige Geest is. Ik geloof dat wij niets van God kunnen ontvangen, noch gezegend worden, als wij onze levens niet bouwen op Zijn gehele woord. Wij kunnen en mogen niet twijfelen aan de Bijbel als het geschreven en levende woord van God. Als de Heilige Geest bijvoorbeeld zegt dat berouw en bekering nodig is om verlost te worden van onze zonden en dat waterdoop en doop in heilige Geest nodig is om in te gaan in het Koninkrijk Gods. Om een nieuw leven te kunnen beginnen, zullen we nederig moeten gehoorzamen en ernaar handelen.

God zegt: Mijn woord is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard….
Dus laten we de gehele Bijbel opnieuw aannemen als de Schrift die niet verbroken kan worden.

Jezus zei: hij die Mijn woord hoort en doet is verstandig.

De smalle weg

Er is een brede weg en een smalle weg, die compleet anders zijn, er kan geen grotere contrast zijn.
Maar op het eerste gezicht lijken ze perfect op elkaar, doch de brede weg is ten dode en de smalle weg is ten leven.

Jezus zei: Pas op voor valse profeten, zij komen in schapenvacht tot u, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.
Ziet toe dat niemand u misleidde. Er zullen velen komen in mijn naam en zij zullen velen misleiden.
M.a.w. zij zullen komen met een prachtig evangelie, zij beloven u zegen, vrede, voorspoed, hemel, macht en een prachtige begrafenis. Maar dan…

Het is opvallend dat er daar (op de brede weg) geen onderricht gegeven wordt, over de veranderingen die mensen moeten doorvoeren in hun levensstijl.
Dit is een boodschap die wij vandaag zeker moeten horen.
In een huidige tijd waarin christenen zich op het vlak van levensstijl, heiligheid en gehoorzaamheid aan God nauwelijks nog onderscheiden van hen, die zich niets van God aantrekken.

We moeten ons hierom enkele vragen durven stellen.
– Hoe ernstig is de zonde in het leven van een gelovige?
– Is iemand zeker over zijn behoudenis als hij eenmaal in Christus gelooft, ongeacht wat erna gebeurt?
– Is het Evangelie over de loop der jaren een “vrijkaartje” voor de hemel?

We stellen deze vragen los van wat wij denken, maar hoe denkt God hierover en wat staat er werkelijk in de Bijbel?

De wedergeboorte is een geweldige ervaring, maar het blijft een geboorte.
De waarde van een wedergeboorte ligt in het nieuwe leven dat erop volgt.

Een waarschuwing die Jezus gaf aan alle gelovigen: Jullie zijn het zout der aarde, maar als het zout zijn smaak verliest is het waardeloos en dient het nergens meer voor, dan om weggeworpen te worden.

Sleept u zich ook al jaren telkens door het vooropgestelde repetitieve kerkprogramma van zingen, bidden, luisteren naar een preek, zingen, offerande, aankondigingen en het sluitingsgebed? Hebt u ook dat gevoel in het begin gehad om Jezus te verkondigen aan een wereld in nood en is het over de jaren allemaal uitgedoofd? De zonde is langzaam terug in je hart gekomen, want iedereen zondigt toch. Wel, het is tijd voor een totale ommekeer, tijd voor verandering, tijd om eindelijk het leven te leven dat God ons heeft gegeven. Wat je ook moet doen, welk besluit je ook moet nemen, doe het met geheel je hart, je wil en je verstand. Ga voor de volle honderd procent als je het leven wilt ontvangen dat God heeft beloofd aan diegene die Hem gehoorzamen.

© Copyright - 2017 | Bijbelinternet