HET EVANGELIE

Het Evangelie van Jezus Christus is het goede nieuws dat iedereen gered, verlost en vergeving van zonden kan ontvangen.

GOED NIEUWS

Het Evangelie tot behoudenis in een notendop uitgelegd

De Bijbel zegt dat wij allemaal onder de toorn van God leven. Niet omdat God het probleem is, maar wij als mensen, wij hebben allemaal gezondigd. De rede dat U zondigt is omdat U van nature een zondaar bent. U kunt niet anders U bent een slaaf van de zonde. U hebt Gods wetten gebroken. Zoals b.v. gij zult niet liegen..begeren…enz. In deze staat kunnen wij geen relatie hebben met een Heilige God. Onze relatie met God is gebroken.

De Bijbel noemt dit geestelijk dood zijn.

En in het midden van dit alles heeft God zijn enig geboren Zoon gegeven. Jezus kwam om voor ons te sterven als plaatsvervanger aan het kruis en zo ons te verlossen uit deze dodelijke situatie.

Niet om ons in de eerste plaats te redden van de hel, maar om ons te verlossen van onze zonden, de toorn van God en de geestelijke dood. Zonde is het probleem en zonde leidt ons naar de hel, we zijn dan voor eeuwig gescheiden van God.

Als de mens niet zondig is had Jezus niet moeten sterven en lijden aan het kruis.

Hoe heeft Jezus ons dan verlost? Door het kruis en door de wedergeboorte. Door berouw en bekering tot God ontvangen wij een nieuw hart. Door de waterdoop in Christus Jezus worden onze zonden weggewassen. En door de doop in Heilige Geest ontvangen wij kracht om het nieuwe leven te leven in heiliging waartoe God ons geroepen heeft.

Op dat moment worden wij verzoend met God.

 

Jezus zei:

Gij moet 

Wederom geboren

Worden

 

De kracht van het kruis

Het Evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft

Paulus Zei: Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.

Zonder het kruis is er geen evangelie, het kruis is het centrum van Gods hart. Hier is Gods liefde in Christus Jezus geopenbaard. 

Jezus stierf voor u aan het kruis als uw plaatsvervanger, Hij nam uw straf voor uw zonden op Zich, daar droeg Hij Gods rechtvaardige toorn ( die wij verdienden ), daar stierf Jezus vrijwillig in uw plaats. Daar gebeurde het grootste wonder ooit in de menselijke geschiedenis.

Zie het Lam van God dat wegneemt de zonden der wereld.

Toen aan Gods gerechtigheid werd voldaan, kon de dood Hem niet langer vasthouden. Toen werd Jezus opgewekt door de kracht Gods, Jezus LEEFT.

Alleen door wat Jezus voor u heeft volbracht is er hoop voor u. Hij is de enige die U kan redden, verlossen, genezen en vergeven van uw zonden.

Maar dit gebeurt niet automatisch, U moet komen. U hoeft niet langer in uw huidige situatie te blijven. 

Het is Gods uitdrukkelijke wil dat niemand verloren gaat, daarom zond Hij Jezus, u kunt vandaag verlossing en vergeving ontvangen.

 

 

 

Jezus stierf in uw plaats

 

 

 

HET IS NU DE TIJD
wij kunnen u helpen