jezus Is Koning

Het Evangelie van het Koninkrijk Gods

Is een Evangelie waar God zelf elk mens, ongeacht zijn cultuur, oproept tot berouw en bekering te komen opdat uw zonden uitgedelgd worden.

Het is van uiterst belang dat wij luisteren naar wat God zegt. Elk mens heeft de morele wet van God overtreden, gebroken en is daarmee een zondaar.
Er is geen relatie met de heilige God.

Jezus kwam om deze relatie te herstellen, door in onze plaats te sterven aan het kruis, door de straf voor onze zonden op Zich te nemen daarna heeft God Hem door de kracht des Geestes opgewekt uit de dood , Jezus leeft en komt spoedig terug.

Deze Jezus wil u redden van de dood en u vergeven van uw zonden, meer nog, Hij wil u een nieuw leven geven.

Hoe dan?
Jezus zei: Gij moet wederom geboren worden.

Elk mens van welk geloof of cultuur ook kan en moet wederom geboren worden anders zul je het Koninkrijk Gods NIET kunnen binnen gaan.

Wil je meer weten, wij willen u graag helpen.

 

  Jezus zei:

  Gij moet 

  Wederom geboren

  Worden

   

  De kracht van het kruis

  Het Evangelie is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft

  Zonder het kruis is er geen evangelie, het kruis is het centrum van Gods hart. Hier is Gods liefde in Christus Jezus geopenbaard.

  Wat wil dit zeggen?

  Dit is wat in de Bijbel staat: God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

  Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.

  De dood is een erfenis waarop allen gezondigd hebben. Dit bracht eeuwige scheiding tussen God en de mens, dit is nooit Gods wil geweest.

  Wanneer wij doorgaan met onze huidige zondige levensstijl zullen wij ook de eeuwige dood ingaan.

  Maar God geeft ons de mogelijkheid om met Hem verzoend te worden, door het kruis, daar heeft Jezus de dood te niet gedaan en de straf voor onze zonden op Zich genomen.

  Door wat Jezus aan het kruis volbracht heeft kan elk mens verzoend worden met God en een volkomen nieuw leven ontvangen.

   

   

   

  HEBT U VREDE MET GOD